TJ_logo3_old.jpg
    แนวทางเวชปฏิบัติ องค์กร
 pftfig    แนวทางการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสไปโรเมตรีย์  สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
copdfig   แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
Section 1
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
สภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
copdfig   ภาคผนวก สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
สภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 asthmafig   แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย พ.ศ. 2555  สภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย
       

 

เรื่องน่ารู้สู่สาธารณะ